O psim hotelu

Psi Hotel Morris to przy­do­mo­wy, ka­me­ral­ny, pro­fe­sjo­nal­ny ho­te­lik dla psów, gdzie Twój przy­ja­ciel bę­dzie spę­dzał czas w ro­dzin­nej atmo­sfe­rze. Ho­te­lik znaj­du­je się w gra­ni­cach War­sza­wy w Chosz­czów­ce na war­szaw­skiej zie­lo­nej Bia­ło­łę­ce. Ofe­ru­je­my 6 do 8 pro­fe­sjo­nal­nie wy­po­sa­żo­nych bok­sów w kli­ma­ty­zo­wa­nym po­miesz­cze­niu, tak aby za­pew­nić czwo­ro­no­gom naj­wyż­szy kom­fort. W na­szym ho­te­lu każ­dy z kli­en­tów trak­to­wa­ny jest in­dy­wi­du­al­nie. W cią­gu dnia jest czas na za­ba­wę, spa­ce­ry, od­po­czy­nek, po­sił­ki oraz za­ję­cia so­cja­li­za­cyj­ne pod okiem zoo­psy­cho­lo­ga. Po­miesz­cze­nie i wy­bie­gi są sta­le mo­ni­to­ro­wa­ne. Ho­tel jest pod sta­łą opie­ką we­te­ry­na­rza.

O mnie

Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska - właścicielka hotelu dla psów w Warszawie

Kiedy byłam małą dziew­czynką chcia­łam być psem. Od kiedy doro­słam żyję z psa­mi. Jestem miło­śnicz­ką zwie­rząt i natu­ry. Wiele lat byłam wolon­ta­riusz­ką w schro­nisku na Palu­chu. Moją pa­sję po­par­łam nauką i ukoń­czy­łam stu­dia pody­plo­mo­we „Pies w spo­łe­czeń­stwie – hodo­wla i za­cho­wa­nie” oraz „Zoo­psy­cho­lo­gia – pro­ble­my beha­wio­ru psów” na Wydzia­le Nauk o Zwie­rzę­tach SGGW w War­sza­wie oraz wie­le in­nych kur­sów z zakresu wy­cho­wa­nia i pielę­gna­cji psów.
Od lat sta­ram się zgłę­bić psy­chi­kę naszych czwo­ro­noż­nych towa­rzy­szy, ich sposób myśle­nia i potrze­by. Efek­tem tego, jest ten hotel, miej­sce gdzie Twój przy­ja­ciel ma się poczuć jak w domu.
Nazwa hotelu ma w sobie duży emo­cjo­nalny ładu­nek, bo Morris to mój uko­cha­ny pies, adop­to­wa­ny ze schro­nis­ka na Palu­chu, z któ­rym żyje­my razem od 10 lat, i który bar­dzo dużo mnie nauczył i pomógł mi zro­zu­mieć świat widzia­ny ocza­mi psa.


Certyfikat metody treningu Dyplom geriatria Dyplom Życie w stadzie Pierwsza pomoc u psa Certyfikat Pet strategia Świadecto ukończenia studiów podyplomowych Świadecto ukończenia studiów podyplomowych - zoopsychologia

Opieka nad psem

Każ­dy z na­szych goś­ci ma za­pew­nio­ne piesz­czo­ty, cie­płe sło­wa, dra­pa­nie za uchem i mi­ni­mum 3 spa­ce­ry dzien­nie. Jeś­li pogo­da pozwa­la pies spę­dza czas na zaba­wach na wy­bie­gach, a jego oso­bny po­koik zape­wnia mu ma­ksi­mum kom­for­tu pod­czas wy­po­czyn­ku. Jeś­li nie ma prze­ciw­wska­zań, po­za za­ba­wą ofe­ru­je­my rów­nież ta­kie zaję­cia jak maty wę­cho­we, kon­ga, albo gry­za­ki, stoso­wa­ne w celu roz­ła­do­wa­nia napię­cia zwią­za­ne­go z roz­sta­niem z wła­ści­cie­lem. W na­szym re­per­tu­arze są tak­że: nau­ka apor­to­wa­nia, pod­sta­wy po­słu­szeń­stwa i ćwi­cze­nia wę­cho­we.

Kar­mi­my psy we­dług wska­zań wła­ści­cie­li, pre­fe­ru­je­my po­da­wa­nie sta­łej kar­my przy­wie­zio­nej przez wła­ści­cie­la na czas poby­tu psa. W innych przy­pad­kach sto­su­je­my in­dy­wi­du­al­ne us­ta­le­nia.

Nie tre­su­je­my psów wy­cho­dząc z zało­że­nia, że pies jest albo szczę­śli­wy albo wy­tre­so­wa­ny, ale mo­że­my za­pew­nić zaję­cia so­cja­li­za­cyj­ne po­ma­ga­ją­ce zli­kwi­do­wać nie­po­żą­da­ne za­cho­wa­nia two­je­go pu­pi­la, prze­pro­wa­dza­ne przez zoo­psy­cho­lo­ga. Na­szą mi­sją jest po­móc wła­ści­cie­lom i ich psom zro­zu­mieć się na­wza­jem.

Możli­wa jest rów­nież opie­ka dzien­na nad Two­im pu­pi­lem. Ofer­tę tę kie­ru­je­my, do osób spę­dza­ją­cych wie­le go­dzin po­za do­mem, któ­re nie chcą na­ra­zić swo­je­go przy­ja­cie­la na sa­mot­ność.

Wnętrze hotelu

Budy­nek Hote­lu Morris po­wstał po to, aby być hote­lem dla psów. Dla­te­go stwo­rzy­liś­my 6 do 8 prze­stron­nych prze­szklo­nych po­koi­ków do­sto­so­wa­nych do wiel­ko­ści na­szych go­ści, kom­plet­nie wypo­sa­żo­nych. Każ­dy z bok­sów po­sia­da ok­no na do­le, na wy­so­ko­ści psa. Po­dło­ga przy­sto­so­wa­na jest do tego, aby psy mo­gły na niej wygo­dnie cho­dzić, le­żeć, na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych dla nich le­go­wi­skach, i aby­śmy mo­gli za­cho­wy­wać ide­al­ną czys­tość. Po każ­dym goś­ciu po­mie­szcze­nie jest spe­cjal­nie ste­ry­li­zo­wa­ne. Do­dat­ko­wo dba­my o kom­fort cie­plny na­szych goś­ci utrzy­mu­jąc sta­łą tem­pe­ra­tu­rę i wy­mia­nę świe­że­go po­wie­trza po­przez sy­ste­my kli­ma­ty­za­cyj­ne i wen­ty­la­cyj­ne za­mon­to­wa­ne w bu­dyn­ku. Po­sia­da­my też pro­fe­sjo­nal­ne miej­sce do my­cia psów, gdy­by za­szła po­trze­ba ką­pie­li czwo­ro­no­ga. Do­dat­ko­wo po­sia­da­my dwa przy­ho­te­lo­we wy­bie­gi stwo­rzo­ne we­dług wszy­stkich za­sad za­pe­wnia­ją­cych bez­pie­czeń­stwo.

Otoczenie hotelu

Hotel Morris znaj­du­je się w gra­ni­cach War­sza­wy w Chosz­czów­ce na Bia­ło­łę­ce. To spra­wia, że do­jazd jest łat­wy, a jedno­cze­śnie ho­tel znaj­du­je się w uro­kli­wej oko­li­cy oto­czo­nej la­sa­mi. Opra­co­wa­liś­my dzie­siąt­ki leś­nych tras, któ­re za­mie­rza­my prze­mie­rzyć z Two­im pu­pi­lem.

Wyprawka dla psa

Pies powinien być zaopatrzony w:

  • ksią­żecz­kę zdro­wia z ak­tu­al­ny­mi szcze­pie­nia­mi, i po­twier­dze­niem od­ro­ba­cze­nia
  • zabez­pie­cze­nie prze­ciw­ko pa­so­ży­tom zew­nętrz­nym (ob­ro­żę al­bo in­for­ma­cję o in­nym za­bez­pie­cze­niu),
  • zapas kar­my na ca­ły ok­res po­by­tu (na­gła zmia­na spo­so­bu ży­wie­nia pro­wa­dzi do pro­ble­mów żo­łąd­ko­wych u psów),
  • swój ko­cyk, lub coś co pach­nie do­mem, to da psu mo­żli­wość spo­koj­niej­szej akli­ma­ty­za­cji w no­wym środowisku,
  • ulubioną zabawkę,
  • obrożę lub szelki, smycz.

Właściciel po­wi­nien mieć ze so­bą do­wód oso­bi­sty i za­re­zer­wo­wać so­bie pa­rę mi­nut cza­su w ce­lu pod­pi­sa­nia umo­wy po­wie­rze­nia psa pod opie­kę (przy­naj­mniej pod­czas pier­wszej wizyty).

Cennik

  • Doba hotelowa (24 h) – 100 zł
  • Drugi i kolejny pies w boksie (24 h) – 50 zł
  • Dzienna opieka – 80 zł
  • Opieka na godziny – 10 zł/godzinę

Doba hotelowa liczona jest od momentu powierzenia psa pod opiekę, każda kolejna godzina płatna jest 10 zł lub naliczana jest jest opłata za kolejną dobę.

Prosimy o przywiezienie pieska do hotelu w godzinach 8.00 – 17.00, tak aby miał on czas na zaadoptowanie się w nowym otoczeniu.

Odbiór psiaków w godzinach: 8.00 – 20.00
Zawsze prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny na numer 507 844 151

Galeria

Profesjonalizm i miłość do psów to największe atuty naszego psiego hotelu. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego z czworonożnych klientów. Gwarantujemy najwyższą jakość usług i oraz zadowolenie zarówno rezydentów hotelu, jak i ich właścicieli. W zależności od potrzeb wybierz całodobową lub dzienną opiekę.

Hotel dla psów - szczęśliwy pies
Hotel dla psa - piesek z pyskiem w łapach
Petsitter Warszawa - dostojny pies
Opieka nad psem Warszawa - bardzo zadowolony pies
Psi hotel - szczęśliwy labrador
Petsitter - zadowolony labrador
Hotel dla psa Warszawa - pies z nosem ubrudzonym ziemią
Hotel dla zwierząt Warszawa - mały biały pies na trawie
Hotel dla psów Warszawa- biały pies na plaży
Hotel dla zwierząt - pies na wybiegu
Katarzyna Kowalska - petsitter w Warszawie
Psi hotel Warszawa - pies patrzy w prawo
Katarzyna Kowalska - właścicielka hotelu dla psów w Warszawie 2
Psi Hotel Choszczówka - Morris na legowisku w boksie dla psów
Petsitter Choszczówka - widok wejścia do hotelu
Hotel dla zwierzaków - wejście na teren

Kontakt

Psi Hotel Morris
Brzezińska 2F
03-075 Warszawa
Telefon: 507 844 151
e-mail: k.kasia@autograf.pl

Jak nas znaleźć...