O psim hotelu

Psi Hotel Morris to przy­do­mo­wy, ka­me­ral­ny, pro­fe­sjo­nal­ny ho­te­lik dla psów, gdzie Twój przy­ja­ciel bę­dzie spę­dzał czas w ro­dzin­nej atmo­sfe­rze. Ho­te­lik znaj­du­je się w gra­ni­cach War­sza­wy w Chosz­czów­ce na war­szaw­skiej zie­lo­nej Bia­ło­łę­ce. Ofe­ru­je­my 6 do 8 pro­fe­sjo­nal­nie wy­po­sa­żo­nych bok­sów w kli­ma­ty­zo­wa­nym po­miesz­cze­niu, tak aby za­pew­nić czwo­ro­no­gom naj­wyż­szy kom­fort. W na­szym ho­te­lu każ­dy z kli­en­tów trak­to­wa­ny jest in­dy­wi­du­al­nie. W cią­gu dnia jest czas na za­ba­wę, spa­ce­ry, od­po­czy­nek, po­sił­ki oraz za­ję­cia so­cja­li­za­cyj­ne pod okiem zoo­psy­cho­lo­ga. Po­miesz­cze­nie i wy­bie­gi są sta­le mo­ni­to­ro­wa­ne. Ho­tel jest pod sta­łą opie­ką we­te­ry­na­rza.

O mnie

Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska - właścicielka hotelu dla psów w Warszawie

Kiedy byłam małą dziew­czynką chcia­łam być psem. Od kiedy doro­słam żyję z psa­mi. Jestem miło­śnicz­ką zwie­rząt i natu­ry. Wiele lat byłam wolon­ta­riusz­ką w schro­nisku na Palu­chu. Moją pa­sję po­par­łam nauką i ukoń­czy­łam stu­dia pody­plo­mo­we „Pies w spo­łe­czeń­stwie – hodo­wla i za­cho­wa­nie” oraz „Zoo­psy­cho­lo­gia – pro­ble­my beha­wio­ru psów” na Wydzia­le Nauk o Zwie­rzę­tach SGGW w War­sza­wie oraz wie­le in­nych kur­sów z zakresu wy­cho­wa­nia i pielę­gna­cji psów.
Od lat sta­ram się zgłę­bić psy­chi­kę naszych czwo­ro­noż­nych towa­rzy­szy, ich sposób myśle­nia i potrze­by. Efek­tem tego, jest ten hotel, miej­sce gdzie Twój przy­ja­ciel ma się poczuć jak w domu.
Nazwa hotelu ma w sobie duży emo­cjo­nalny ładu­nek, bo Morris to mój uko­cha­ny pies, adop­to­wa­ny ze schro­nis­ka na Palu­chu, z któ­rym żyje­my razem od 10 lat, i który bar­dzo dużo mnie nauczył i pomógł mi zro­zu­mieć świat widzia­ny ocza­mi psa.


Certyfikat metody treningu Dyplom geriatria Dyplom Życie w stadzie Pierwsza pomoc u psa Certyfikat Pet strategia Świadecto ukończenia studiów podyplomowych Świadecto ukończenia studiów podyplomowych - zoopsychologia

Opieka nad psem

Każ­dy z na­szych goś­ci ma za­pew­nio­ne piesz­czo­ty, cie­płe sło­wa, dra­pa­nie za uchem i mi­ni­mum 3 spa­ce­ry dzien­nie. Jeś­li pogo­da pozwa­la pies spę­dza czas na zaba­wach na wy­bie­gach, a jego oso­bny po­koik zape­wnia mu ma­ksi­mum kom­for­tu pod­czas wy­po­czyn­ku. Jeś­li nie ma prze­ciw­wska­zań, po­za za­ba­wą ofe­ru­je­my rów­nież ta­kie zaję­cia jak maty wę­cho­we, kon­ga, albo gry­za­ki, stoso­wa­ne w celu roz­ła­do­wa­nia napię­cia zwią­za­ne­go z roz­sta­niem z wła­ści­cie­lem. W na­szym re­per­tu­arze są tak­że: nau­ka apor­to­wa­nia, pod­sta­wy po­słu­szeń­stwa i ćwi­cze­nia wę­cho­we.

Kar­mi­my psy we­dług wska­zań wła­ści­cie­li, pre­fe­ru­je­my po­da­wa­nie sta­łej kar­my przy­wie­zio­nej przez wła­ści­cie­la na czas poby­tu psa. W innych przy­pad­kach sto­su­je­my in­dy­wi­du­al­ne us­ta­le­nia.

Nie tre­su­je­my psów wy­cho­dząc z zało­że­nia, że pies jest albo szczę­śli­wy albo wy­tre­so­wa­ny, ale mo­że­my za­pew­nić zaję­cia so­cja­li­za­cyj­ne po­ma­ga­ją­ce zli­kwi­do­wać nie­po­żą­da­ne za­cho­wa­nia two­je­go pu­pi­la, prze­pro­wa­dza­ne przez zoo­psy­cho­lo­ga. Na­szą mi­sją jest po­móc wła­ści­cie­lom i ich psom zro­zu­mieć się na­wza­jem.

Możli­wa jest rów­nież opie­ka dzien­na nad Two­im pu­pi­lem. Ofer­tę tę kie­ru­je­my, do osób spę­dza­ją­cych wie­le go­dzin po­za do­mem, któ­re nie chcą na­ra­zić swo­je­go przy­ja­cie­la na sa­mot­ność.

Wnętrze hotelu

Budy­nek Hote­lu Morris po­wstał po to, aby być hote­lem dla psów. Dla­te­go stwo­rzy­liś­my 6 do 8 prze­stron­nych prze­szklo­nych po­koi­ków do­sto­so­wa­nych do wiel­ko­ści na­szych go­ści, kom­plet­nie wypo­sa­żo­nych. Każ­dy z bok­sów po­sia­da ok­no na do­le, na wy­so­ko­ści psa. Po­dło­ga przy­sto­so­wa­na jest do tego, aby psy mo­gły na niej wygo­dnie cho­dzić, le­żeć, na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych dla nich le­go­wi­skach, i aby­śmy mo­gli za­cho­wy­wać ide­al­ną czys­tość. Po każ­dym goś­ciu po­mie­szcze­nie jest spe­cjal­nie ste­ry­li­zo­wa­ne. Do­dat­ko­wo dba­my o kom­fort cie­plny na­szych goś­ci utrzy­mu­jąc sta­łą tem­pe­ra­tu­rę i wy­mia­nę świe­że­go po­wie­trza po­przez sy­ste­my kli­ma­ty­za­cyj­ne i wen­ty­la­cyj­ne za­mon­to­wa­ne w bu­dyn­ku. Po­sia­da­my też pro­fe­sjo­nal­ne miej­sce do my­cia psów, gdy­by za­szła po­trze­ba ką­pie­li czwo­ro­no­ga. Do­dat­ko­wo po­sia­da­my dwa przy­ho­te­lo­we wy­bie­gi stwo­rzo­ne we­dług wszy­stkich za­sad za­pe­wnia­ją­cych bez­pie­czeń­stwo.

Otoczenie hotelu

Hotel Morris znaj­du­je się w gra­ni­cach War­sza­wy w Chosz­czów­ce na Bia­ło­łę­ce. To spra­wia, że do­jazd jest łat­wy, a jedno­cze­śnie ho­tel znaj­du­je się w uro­kli­wej oko­li­cy oto­czo­nej la­sa­mi. Opra­co­wa­liś­my dzie­siąt­ki leś­nych tras, któ­re za­mie­rza­my prze­mie­rzyć z Two­im pu­pi­lem.

Wyprawka dla psa

Pies powinien być zaopatrzony w:

 • ksią­żecz­kę zdro­wia z ak­tu­al­ny­mi szcze­pie­nia­mi, i po­twier­dze­niem od­ro­ba­cze­nia
 • zabez­pie­cze­nie prze­ciw­ko pa­so­ży­tom zew­nętrz­nym (ob­ro­żę al­bo in­for­ma­cję o in­nym za­bez­pie­cze­niu),
 • zapas kar­my na ca­ły ok­res po­by­tu (na­gła zmia­na spo­so­bu ży­wie­nia pro­wa­dzi do pro­ble­mów żo­łąd­ko­wych u psów),
 • swój ko­cyk, lub coś co pach­nie do­mem, to da psu mo­żli­wość spo­koj­niej­szej akli­ma­ty­za­cji w no­wym środowisku,
 • ulubioną zabawkę,
 • obrożę lub szelki, smycz.

Właściciel po­wi­nien mieć ze so­bą do­wód oso­bi­sty i za­re­zer­wo­wać so­bie pa­rę mi­nut cza­su w ce­lu pod­pi­sa­nia umo­wy po­wie­rze­nia psa pod opie­kę (przy­naj­mniej pod­czas pier­wszej wizyty).

Cennik

Sezon niski

 • Doba hotelowa (24 h) – 80 zł
 • Drugi i kolejny pies w boksie (24 h) – 40 zł
 • Dzienna opieka – 70 zł
 • Opieka na godziny – 10 zł/godzinę

Sezon wysoki

 • Doba hotelowa (24 h) – 100 zł
 • Drugi i kolejny pies w boksie (24 h) – 40 zł
 • Dzienna opieka – 80 zł
 • Opieka na godziny – 10 zł/godzinę

Sezon wysoki: wszystkie długie weekendy, święta, święta narodowe, ferie warszawskie.
Doba hotelowa liczona jest od momentu powierzenia psa pod opiekę, każda kolejna godzina płatna jest 10 zł lub naliczana jest jest opłata za kolejną dobę.

Prosimy o przywiezienie pieska do hotelu w godzinach 8.00 – 17.00, tak aby miał on czas na zaadoptowanie się w nowym otoczeniu.

Odbiór psiaków w godzinach: 8.00 – 20.00
Zawsze prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny na numer 507 844 151

Galeria

Profesjonalizm i miłość do psów to największe atuty naszego psiego hotelu. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego z czworonożnych klientów. Gwarantujemy najwyższą jakość usług i oraz zadowolenie zarówno rezydentów hotelu, jak i ich właścicieli. W zależności od potrzeb wybierz całodobową lub dzienną opiekę.

Hotel dla psów - szczęśliwy pies
Hotel dla psa - piesek z pyskiem w łapach
Petsitter Warszawa - dostojny pies
Opieka nad psem Warszawa - bardzo zadowolony pies
Psi hotel - szczęśliwy labrador
Petsitter - zadowolony labrador
Hotel dla psa Warszawa - pies z nosem ubrudzonym ziemią
Hotel dla zwierząt Warszawa - mały biały pies na trawie
Hotel dla psów Warszawa- biały pies na plaży
Hotel dla zwierząt - pies na wybiegu
Katarzyna Kowalska - petsitter w Warszawie
Psi hotel Warszawa - pies patrzy w prawo
Katarzyna Kowalska - właścicielka hotelu dla psów w Warszawie 2
Psi Hotel Choszczówka - Morris na legowisku w boksie dla psów
Petsitter Choszczówka - widok wejścia do hotelu
Hotel dla zwierzaków - wejście na teren

Kontakt

Psi Hotel Morris
Brzezińska 2F
03-075 Warszawa
Telefon: 507 844 151
e-mail: k.kasia@autograf.pl

Jak nas znaleźć...